普贤行愿品常识网
标题

普贤行愿品拼音

ěr
shí

xián


chēng
tàn

lái
shèng
gōnggào
zhūshàn
cái
yán

shàn
nánlái
gōng


jiǎ
shǐ
使
shí
fāng

qiè
zhū


jīng


shuō


shuō

chà

wēi
chén
shù
jié

xiāng

yǎn
shuōqióng
jìn

ruò

chéng
jiù

gōng

mén

yìng
xiū
shí
zhòng
guǎng
广

hèng
yuàn


děng
wéi
shí


zhě

jìng
zhū

èr
zhě
chēng
zàn

lái

sān
zhě
guǎng
广
xiū
gōng
yǎng


zhě
chàn
huǐ

zhàng


zhě
suí

gōng

liù
zhě
qǐ ng
zhuǎn

lún


zhě
qǐng

zhù
shì


zhě
cháng
suí

xué

jiǔ
zhě
héng
shùn
zhòng
shēng

shí
zhě

jiē
huí
xiàng

shàn
cái
bái
yán


shèng

yún


jìng

nǎi
zhì
huí
xiàng


xián


gào
shàn
cái
yán

shàn
nán


yán

jìng
zhū

zhě

suǒ
yǒu
jìn

jiè

kōng
jiè

shí
fāng
sān
shì

qiè

chà

wēi
chén
shù
zhū

shì
zūn
xián
hèng
yuànshēn
xīn
xìn
jiě


duì

qiánqīng
jìng
shēn
cháng
xiū

jìng
suǒ

jiē
xiàn


shuō


shuō

chà

wēi
chén
shù
shēnshēn

biànshuō


shuō

chà

wēi
chén
shùkōng
jiè
jìnnǎi
jìnkōng
jiè


jìn

jìng

yǒu
qióng
jìn


shì
nǎi
zhì
zhòng
shēng
jiè
jìn

zhòng
shēng

jìn

zhòng
shēng
fán
nǎo
jìnnǎi
jìn

ér
zhòng
shēng
jiè
nǎi
zhì
fán
nǎo

yǒu
jìn

jìng

yǒu
qióng
jìn

niàn
niàn
xiāngyǒu
jiàn
duàn

shēn

yǒu

yànshàn
nán


yán
chēng
zàn

lái
zhě

suǒ
yǒu
jìn

jiè

kōng
jiè

shí
fāng
sān
shì

qiè
chà


suǒ
yǒu

wēi


chén
zhōng

jiē
yǒu

qiè
shì
jiān

wēi
chén
shù

suǒ

jiē
yǒu


hǎi
huì
wéi
rào


dāng


shèn
shēn
shèng
jiě

xiàn
qián
zhī
jiànchū
guò
biàn
cái
tiān

wēi
miào
shé
gēnshé
gēn

chū

jìn
yīn
shēng
hǎiyīn
shēng

chū

qiè
yán

hǎi

chēng
yáng
zàn
tàn

qiè

lái
zhū
gōng

hǎi

qióng
wèi
lái


xiāng


duàn

jìn


jièzhōu

biàn

shì

kōng
jiè
jìn

zhòng
shēng
jiè
jìn

zhòng
shēng

jìn

zhòng
shēng
fán
nǎo
jìn


zàn
nǎi
jìn

ér

kōng
jiè
nǎi
zhì
fán
nǎo

yǒu
jìn
zàn
tàn

yǒu
qióng
jìn

niàn
niàn
xiāngyǒu
jiàn
duàn

shēn

yǒu

yànshàn
nán


yán
guǎng
广
xiū
gōng
yǎng
zhě

su ǒ
yǒu
jìn

jiè

kōng
jiè

shí
fāng
sān
shì

qiè

chà

wēi
chén
zhōng
yǒu

qiè
shì
jiè

wēi
chén
shù

suǒ

zhǒng
zhǒng


hǎi
huì
wéi
rào
xián
hèng
yuàn
shēn
xìn
jiě

xiàn
qián
zhī
jiànshàng
miào
zhū
gōng
yǎng

ér
wéi
gōng
yǎng

suǒ
wèi
huá
yún

mán
yún

tiān
yīn
yuè
yún

tiān
sǎn
gài
yún

tiān

fu
yún

tiān
zhǒng
zhǒng
xiāng


xiāng

shāo
xiāng


xiāng


shì
děng
yúnliàngshān
wáng

rán
zhǒng
zhǒng
dēng


dēng

yóu
dēng

zhū
xiāng
yóu
dēngdēng
zhùshāndēng
yóu


hǎi
shuǐshì
děng
zhū
gōng
yǎng


cháng
wéi
gōng
yǎng

shàn
nán


zhū
gōng
yǎng
zhōng


gōng
y ǎng
zuì

suǒ
wèi

shuō
xiū
xíng
gōng
yǎngzhòng
shēng
gōng
yǎng

shè
shòu
zhòng
shēng
gōng
yǎng

dài
zhòng
shēng

gōng
yǎng

qín
xiū
shàn
gēn
gōng
yǎng


shěgōng
yǎng

xīn
gōng
yǎng

shàn
nánqián
gōng
yǎng

liàng
gōng
gōng
yǎng

niàn
gōng


bǎi
fēn
qiān
fēn
bǎi
qiān

zhī

yóu

fēn

jiā
luó
fēn

suàn
fēn

shù
fēn


fēn

yōu


shā
tuó
fēnzhū

lái
zūn
zhòng

shuō
xíng
chū
shēng
zhūruò
zhū


xíng

gōng
yǎngchéng
jiù
gōng
yǎng

lái


shì
xiū
xíng

shì
zhēn
gōng
yǎngguǎng
广

zuì
shèng
gōng
yǎng


kōng
jiè
jìn

zhòng
shēng
jiè
jìn

zhòng
shēng

jìn

zhòng
shēng
fán
nǎo
jìn


gòng
nǎi
jìn

ér

kōng
jiè
nǎi
zhì
fán
nǎo


jìn
gōng
yǎng


yǒu
jìn

niàn
niàn
xiāngyǒu
jiàn
duàn

shēn

yǒu

yànshàn
nán


yán
chàn
chú

zhàng
zhě
niànguò


shǐ
jié
zhōng

yóu
tān
chēn
chī


shēn
kǒu


zuò
zhū
èliàng

biān

ruò

è

yǒ u

xiāng
zhě

jìn

kōng
jiè

néng
róng
shòu


jīn


qīng
jìng
sān


biàn


jiè

wēi
chén
chà


qiè
zhūzhòng
qián

chéng
xīn
chàn
huǐ

hòu


zào

héng
zhù
jìng
jiè

qiè
gōngshì

kōng
jiè
jìn

zhòng
shēng
jiè
jìn

zhòng
shēng

jìn

zhòng
shēng
fán
nǎo
jìn


chàn
nǎi
jìn

ér

kōng
jiè
nǎi
zhì
zhòng
shēng
fán
nǎo


jìn
chàn
huǐ

yǒu
qióng
jìn

niàn
niàn
xiāngyǒu
jiàn
duàn

shēn

yǒu

yànshàn
nán


yán
suí

gōng

zhě

suǒ
yǒu
jìn

jiè

kōng
jiè

shí
fāng
sān
shì

qiè

chà

wēi
chén
shù
zhū


lái

cóng
chū

xīn

wéi

qiè
zhì

qín
xiū

shēn
mìng

jīng


shuō


shuō

chà

wēi
chén
shù
jiéjié
zhōng

shě


shuō


shuō

chà

wēi
chén
shù
tóu

shǒushì

qiè
nán
xíng

xíng

yuán
mǎn
zhǒng
zhǒng

luó

mén

zhèng

zhǒng
zhǒng


zhì


chéng
jiù
zhū


shàng
bān
niè
pán

fēn

shè


suǒ
yǒu
shàn
gēn


jiē
suí
shí
fāng

qiè
shì
jiè

liù


shēng

qiè
zhǒng
lèi

suǒ
yǒu
gōng


nǎi
zhì

chén


jiē
suí


shí
fāng
sān
shì

qiè
shēng
wén


zhī


yǒu
xué


xué

suǒ
yǒu
gōngjiē
suíqiè


su ǒ
xiū

liàng
nán
xíng

xíng

zhì
qiú

shàng
zhèng
děngguǎng
广

gōngjiē
suíshì

kōng
jiè
jìn

zhòng
shēng
jiè
jìn

zhòng
shēng

jìn

zhòng
shēng
fán
nǎo
jìnsuí


yǒu
qióng
jìn

niàn
niàn
xiāngyǒu
jiàn
duàn

shēn

yǒu

yànshàn
nán


yán
qǐng
zhuǎn

lún
zhě

suǒ
yǒu
jìn

jiè

kōng
jiè

shí
fāng
sān
shì

qiè

chà

wēi
chén
zhōng
yǒu


shuō


shuō

chà

wēi
chén
shù
gu ǎng
广


chàchà
zhōng

niàn
niàn
yǒu


shuō


shuō

chà

wēi
chén
shù

qiè
zhū

chéng
děng
zhèng
jué


qiè


hǎi
huì
wéi
rào

érshēn
kǒu


zhǒng
zhǒng
fāng
biàn
便

yīn
qín
quàn
qǐng
zhuǎn
miào

lún


shì

kōng
jiè
jìn

zhòng
shēng
jiè
jìn

zhòng
shēng

jìn

zhòng
shēng
fán
nǎo
jìn


cháng
quàn
qǐng

qiè
zhū

zhuǎn
zhèng

lún


yǒu
qióng
jìn

niàn
niàn
xiāngyǒu
jiàn
duàn

shēn

yǒu

yànshàn
nán


yán
qǐng

zhù
shì
zhě

suǒ
yǒu
jìn

jiè

kōng
jiè

shí
fāng
sān
shì

qiè

chà

wēi
chén
shù
zhū


lái

jiāng

shì
xiàn
bān
niè
pán
zhě


zhūshēng
wén

yuán
jué

yǒu
xué


xué


nǎi
zhì

qiè
zhū
shàn
zhī
shiquàn
qǐng


niè
pán

jīng


qiè

chà

wēi
chén
shù
jié

wéi
qiè
zhòng
shēng


shì

kōng
jiè
jìn

zhòng
shēng
jiè
jìn

zhòng
shēng

jìn

zhòng
shēng
fán
nǎo
jìnquàn
qǐng

yǒu
qióng
jìn

niàn
niàn
xiāngyǒu
jiàn
duàn

shēn

yǒu

yànshàn
nán


yán
cháng
suí

xué
zhěsuō

shì
jiè


zhē


lái

cóng
chū

xīn

jīng
jìn

tuì
退
shuō


shuō
shēn
mìng
ér
wéi

shī

bāo

wéi
zhǐwéixuè
wéi


shū
xiě
jīng
diǎn


wéi
zhòng

shēn
mìng


kuàng
wáng
wèi

chéng


luò

gōng
diàn
殿
yuán
lín


qiè
suǒ
yǒuzhǒng
zhǒng
nán
xíng

xíng

nǎi
zhì
shù
xià
chéng
shì
zhǒng
zhǒng
shén
tōng


zhǒng
zhǒng
biàn
huà

xiàn
zhǒng
zhǒng

shēn

chù
zhǒng
zhǒng
zhòng
huì

huò
chù

qiè
zhūzhòng
huì
dào
chǎng

huò
chù
shēng
wén


zhī

zhòng
huì
dào
chǎng

huò
chù
zhuàn
lún
shèng
wáng

xiǎo
wáng
juàn
shǔ
zhòng
huì
dào
chǎng

huò
chù
chàluó
mén

zhǎng
zhě


shì
zhòng
huì
dào
chǎng

nǎi
zhì
huò
chù
tiān
lóngrén
fēi
rén
děng
zhòng
huì
dào
chǎng
ch ǔ


shì
zhǒng
zhǒng
zhòng
huì


yuán

mǎn
yīnléi
zhèn

suí
chéng
shú
zhòng
shē ng

nǎi
zhì
shì
xiàn


niè
pán


shì

qiè


jiē
suí
xué


jīn
shì
zūn


zhēshì
jìn

jiè

kōng
jiè

shí
fāng
sān
shì

qiè

chà
suǒ
yǒu
chén
zhōng

qiè

lái

jiē


shì


niàn
niàn
zhōng


jiē
suí
xué


shì

kōng
jiè
jìn

zhòng
shēng
jiè
jìn

zhòng
shēng

jìn

zhòng
shēng
fán
nǎo
jìnsuí
xué

yǒu
qióng
jìn

niàn
niàn
xiāngyǒu
jiàn
duàn

shēn

yǒu

yànshàn
nán


yán
héng
shùn
zhòng
shēng
zhě

wèi
jìn

jiè

kōng
jiè

shí
fāng
chà
hǎi
suǒ
yǒu
zhòng
shēng

zhǒng
zhǒng
chā
bié

suǒ
wèi
luǎn
shēng

tāi
shēng

shī
湿
shēng

huà
shēng

huò
yǒ ushuǐ
huǒ
fēng
ér
shēng
zhù
zhě

huò
yǒu

kōng

zhū
huì

ér
shēng
zhù
zhě

zhǒng
zhǒng
shēng
lèi

zhǒng
zhǒng

shēn

zhǒng
zhǒng
xíng
zhuàng

zhǒng
zhǒng
xiàng
mào

zhǒng
zhǒng
shòu
寿
liàng

zhǒng
zhǒng

lèi

zhǒng
zhǒng
míng
hào

zhǒng
zhǒng
xīn
xìng

zhǒng
zhǒng
zhī
jiàn

zhǒng
zhǒngzhǒng
zhǒng

xíng

zhǒng
zhǒng
wēi


zhǒng
zhǒng

fu

zhǒng
zhǒng
yǐn
shí

chǔ

zhǒng
zhǒng
cūn
yíng

luò

chéng

gōng
diàn
殿

nǎi
zhì

qiè
tiān
lóngrén
fēi
rén
děng
èr

duō


yǒu

yǒu
xiǎng


xiǎng

fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng


shì
děng
lèi


jiē


suí
shùn
ér
zhuǎn

zhǒng
zhǒng
chéng
shì

zhǒng
zhǒng
gōng
yǎng


jìng
fèng
shī
zhǎng


ā
luó
hàn

nǎi
zhì

lái

děng

yǒuzhū
bìng


wéi
zuò
liángshī
dào
zhě

shì

zhèngàn

zhōng

wéi
zuò
guāng
míng


pín
qióng
zhě

lìng


cáng
shì
píng
děng
ráo


qiè
zhòng
shēngruò
néng
suí
shùn
zhòng
shēng


wéi
suí
shùn
gōng
yǎng
zhū


ruò

zhòng
shēng
zūn
zhòng
chéng
shì


wéi
zūn
zhòng
chéng
shì

lái

ruò
lìng
zhòng
shēng
shēng
huān

zhě


lìng

qiè

lái
huān


zhū


láibēi
xīn
ér
wéiyīn

zhòng
shēng
ér


bēi

yīn


bēi
shēng


xīn

yīn


xīn
chéng
děng
zhèng
juékuàng

shā

zhī
zhōng

yǒu

shù
wáng

ruò
gēn

shuǐ

zhī

huá
guǒ


jiē
fán
mào

shēng

kuàng
shù
wáng
shì


qiè
zhòng
shēng
ér
wéi
shù
gēn

zhūér
wéi
huá
guǒbēi
shuǐ
ráo

zhòng
shēng


néng
chéng
jiù
zhūzhì
huì
huá
guǒ

ruò
zhū
bēi
shuǐ
ráo

zhòng
shēng


néng
chéng
jiù
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
shìshǔ

zhòng
shēng

ruò

zhòng
shēng


qiè


zhōng

néng
chéng

shàng
zhèng
jué

shàn
nányìng

shì
jiězhòng
shēng
xīn
píng
děngnéng
chéng
jiù
yuán
mǎn

bēibēi
xīn
suí
zhòng
shēngnéng
chéng
jiù
gōng
yǎng

lái
shì
suí
shùn
zhòng
shēng


kōng
jiè
jìn

zhòng
shēng
jiè
jìn

zhòng
shēng

jìn

zhòng
shēng
fán
nǎo
jìnsuí
shùn

yǒu
qióng
jìn

niàn
niàn
xiāngyǒu
jiàn
duàn

shēn

yǒu

yànshàn
nán


yán

jiē
huí
xiàng
zhě

cóng
chū

bài

nǎi
zhì
suí
shùn

suǒ
yǒu
gōng


jiē

huí
xiàng
jìn

jiè

kōng
jiè

qiè
zhòng
shēng

yuàn
lìng
zhòng
shēng
cháng

ā nzhū
bìngxíng
è


jiē


chéng

suǒ
xiū
shàn


jiē

chéng
jiù

guān


qiè
zhū
è

mén

kāi
shì
rén
tiān
niè
pán
zhèng


ruò
zhū
zhòng
shēng

yīnzhū
èsuǒ
gǎn

qiè

zhòng

guǒ


jiē
dài
shòu

lìng

zhòng
shēngjiě
tuō

jiū
jìng
chéng
jiù

shàng


shì
suǒ
xiū
huí
xiàng


kōng
jiè
jìn

zhòng
shēng
jiè
jìn

zhòng
shēng

jìn

zhòng
shēng
fán
nǎo
jìnhuí
xiàng

yǒu
qióng
jìn

niàn
niàn
xiāngyǒu
jiàn
duàn

shēn

yǒu

yàn

shàn
nán


shì
wéi

shí
zhòng

yuànyuán
mǎn

ruò
zhū


yuàn

suí
shùn
néng
chéng
shú

qiè
zhòng
shēng


néng
suí
shùn
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
néng
chéng
mǎn

xián


zhū
hèng
yuàn
hǎi

shì

shàn
nányìng

shì
zhī

ruò
yǒu
shàn
nán


shàn

rén


mǎn
shí
fāng

liàng

biān


shuō


shuō

chà

wēi
chén
shù

qiè
shì
jiè
shàng
miào

bǎo


zhū
rén
tiān
zuì
shèng
ānshī
ěr
suǒ

qiè
shì
jiè
suǒ
yǒu
zhòng
shēng

gōng
yǎng
ěr
suǒ

qiè
shì
jiè
zhū
jīng
ěr
suǒ

chà

wēi
chén
shù
jié

xiāng


duàn

suǒ

gōng


ruò

yǒu
rén

wén

yuàn
wáng


jīng

ěr

suǒ
yǒu
gōngqián
gōng


bǎi
fēn
qiān
fēn
nǎi
zhì
yōu


shā
tuó
fēn

huò

yǒu
rén


shēn
xìn
xīn
yuàn
shòu
chí

sòng

nǎi
zhì
shū
xiě


néng
chú
miè


jiàn


suǒ
yǒu
shì
jiān
shēn
xīn
děng
bìng

zhǒng
zhǒng
kǔn
ǎo

nǎi
zhì

chà

w ēi
chén
shù

qiè
è


jiē

xiāo
chú


qiē

jūn


chā

luó
chà

ruò
jiū
pán


ruò

shě
shé

ruò

duō
děng

yǐn
xuè
dàn
ròu

zhū
è
guǐ
shén

jiē

yuǎn


huò
shí

xīn
qīn
jìn
shǒu


shì

ruò
rén
sòng

yuàn
zhě

xíng

shì
jiān


yǒu
zhàng
ài


kōng
zhōng
yuè

chū

yún


zhūzhī
suǒ
chēn
gzàn


qiè
rén
tiān
jiē
yìng

jìng


qiè
zhòng
shēng

yìng
gōng
yǎng


shàn
nán


shàn

rén
shēn

yuán
mǎn

xián
suǒ
yǒu
gōngjiǔ
dāng


xián

chéng
jiù
wēi
miào

shēn


sān
shí
èr

zhàng
fu
xiāng

ruò
shēng
rén
tiān

suǒ
zài
zhī
chù

cháng

shèngnéng

huài

qiè
ènéng
yuǎn


qiè
è
yǒu


néng
zhì


qiè
wài
dào


néng
jiě
tuō

qiè
fán
nǎo


shī
zi
wáng

cuī

qún
shòu

kān
shòu

qiè
zhòng
shēng
gōng
yǎng

yòu

shì
rén
lín
mìng
zhōng
shí

zuì
hòu
chàqiè
zhū
gēn

jiē
sàn
huài


qiè
qīn
shǔ

jiē
shěqiè
wēi
shì

jiē
tuì
退
shī


xiāng

chén

gōng
chéng
nèi
wài

xiàng


chéng

zhēn
bǎo

cáng


shì

qiè


xiāng
suí

wéi

yuàn
wáng


xiāng
shě
qiè
shí

yǐn
dǎo

qián


chà

zhōngwǎng
shēng


shì
jiè

dào


jiàn
ā

tuó


wén
shū
shī

xiánguān

zàiděng


zhū
xiàng
duān
yán

gōng
suǒ
gòng
wéi
rào


rén

jiàn
shēng
lián
huá
zhōng

méng

shòushòujīng


shù
bǎi
qiān
wàn

亿

yóu

jiéshí
fāng


shuō


shuō
shì
jiè


zhì
huì


suí
zhòng
shēng
xīn
ér
wéi
jiǔ
dāng
zuò


dào
chǎng

xiáng


jūn

chéng
děng
zhèng
jué

zhuǎn
miào

lún

néng
lìng

chà

wēi
chén
shù
shì
jiè
zhòng
shēng
xīn

suí

gēn
xìng

jiào
huà
chéng
shú

nǎi
zhì
jìn

wèi
lái
jié
hǎi

guǎng
广
néngqiè
zhòng
shēng

shàn
nánzhū
zhòng
shēng

ruò
wén
ruò
xìn


yuàn
wáng

shòu
chí

sòng

guǎng
广
wéi
rén
shuō

suǒ
yǒu
gōng


chú

shì
zūnzhī
zhě

shì


děng
wén

yuàn
wáng


shēng

niàn

yīng
dāng

shòu

shòu

néng
néng
sòng

sòng

néng
chí

nǎi
zhì
shū
xiě

guǎng
广
wéi
rén
shuō

shì
zhū
rén
děngniàn
zhōng

suǒ
yǒu
xíng
yuàn

jiē

chéng
jiù

suǒ
huò
liàng

biān

néng

fán
nǎo


hǎi
zhōngzhòng
shēng

lìng

chū


jiē

wǎng
shēng
ā

tuóshì
jiè

ěr
shí

xiánchóng
xuān
guān
shí
fāng
ér
shuō

yán

suǒ
yǒu
shí
fāng
shì
jiè
zhōng

sān
shì

qiè
rén
shī
ziqīng
jìng
shēn
qiè
biàn

jìn
xián
hèng
yuàn
wēi
shénxiàn

qiè

lái
qián


shēn

xiàn
chà
chén
shēnbiàn

chà
chény ī
chén
zhōng
chén
shùchù


zhòng
huì
zhōng


jìn

jiè
chén

rán

shēn
xìn
zhū

jiē
chōng
mǎn
qiè
yīn
shēng
hǎi


chū

jìn
miào
yán


jìn

wèi
lái

qiè
jié

zàn

shèn
shēn
gōng

hǎi


zhū
zuì
shèng
miào
huá
mán


yuè

xiāng

sǎn
gài


shì
zuì
shèng
zhuāng
yán
gōng
yǎng
zhū

lái

zuì
shèng

fu
zuì
shèng
xiāng


xiāng
shāo
xiāng

dēng
zhújiē

miào
gāo
gōng
yǎng
zhū

láiguǎng
广

shèng
jiě
xīn

shēn
xìn

qiè
sān
shì

xián
xíng
yuànbiàn
gōng
yǎng
zhū

láisuǒ
zào
zhū
è


jiē
yóu

shǐ
tān
chēn
chī

cóng
shēn


zhī
suǒ
shēng


qiè

jīn
jiē
chàn
huǐ

shí
fāng

qiè
zhū
zhòng
shēng

èr
chéng
yǒu
xué


xué


qiè

lái
suǒ
yǒu
gōng

jiē
suí


shí
fāng
suǒ
yǒu
shì
jiān
dēng

zuì
chū
chéng
jiù


zhě


jīn

qiè
jiē
quàn
qǐng

zhuǎn


shàng
miào

lún

zhū

ruò

shì
niè
pánzhì
chéng
ér
quàn
qǐng

wéi
yuàn
jiǔ
zhù
chà
chén
jié
qiè
zhū
zhòng
shēng

suǒ
yǒu

zàn
gōng
yǎng


qǐng

zhù
shì
zhuǎn

lún

suí

chàn
huǐ
zhū
shàn
gēn

huí
xiàng
zhòng
shēng


dào


suí

qiè

lái
xué

xiū


xián
yuán
mǎn
xíng

gōng
yǎng
guò

zhū

láixiàn
zài
shí
fāng


wèi
lái

qiè
tiān
rén
shī


qiè


jiē
yuán
mǎn


yuàn

suí
sān
shì
xuéchéng
jiù
suǒ
yǒu
shí
fāng

qiè
chà

guǎng
广

qīng
jìng
miào
zhuāng
yán

zhòng
huì
wéi
rào
zhū

lái


zài


shù
wáng
xià

shí
fāng
suǒ
yǒu
zhū
zhòng
shēng

yuàn

yōu
huàn
cháng
ān


huò

shèn
shēn
zhèngmiè
chú
fán
nǎo
jìn
wéi


xiū
xíng
shí


qiè

zhōng
chéng

宿
mìng

cháng

chū
jiā
xiū
jìng
jiè


gòuchuān
穿
lòu

tiān
lóng

chā
jiū
pán


nǎi
zhì
rén

fēi
rén
děng

suǒ
yǒu

qiè
zhòng
shēng
zhū
yīn
ér
shuō


qín
xiū
qīng
jìng

luó


héng

wàng
sh ī


xīn

miè
chú
zhàng
gòu

yǒuqiè
miào
xíng
jiē
chéng
jiù


zhū
huòjìng

shì
jiān
dào
zhōng

jiě
tuō

yóu

lián
huá

zhù
shuǐ
yuè

zhù
kōng


chú

qiè
è
dào


děng


qiè
qún
shēngshì
jīng

chà
chén
jié

shí
fāng


héng

jìn


cháng
suí
shùn
zhū
zhòng
shēng

jìn

wèi
lái

qiè
jié

héng
xiū

xián
guǎng
广

xíng

yuán
mǎn

shàng
suǒ
yǒu


tong
xíng
zhěqiè
chù
tong

huì

shēn
kǒu


jiē
tóng
děng


qiè
xíng
yuàn
tong
xiū
xué

suǒ
yǒu


shàn
zhī
shi

wéi

xiǎn
shì

xián
xíng

cháng
yuàn


tong

huìcháng
shēng
huān

xīn

yuàn
cháng
miàn
jiàn
zhū

lái


zhū


zhòng
wéi
ràojiē
xìng
guǎng
广

gòng

jìn
wèi
lái
jié


yàn

yuàn
chí
zhū

wēi
miào


guāng
xiǎn

qiè


xíng

jiū
jìng
qīng
jìng

xián
dào

jìn
wèi
lái
jié
cháng
xiū

qiè
zhū
yǒu
zhōng

suǒ
xiū

zhì
héng

jìn

dìng
huì
fāng
biàn
便

jiě
tuō

huò
zhū
w&uauacute;
jìn
gōng

zàng


chén
zh ōng
yǒu
chén
shù
chàchà
yǒu
nán


chù
zhòng
huì
zhōng


jiàn
héng
yǎn


xíng


jìn
shí
fāng
zhū
chà
hǎimáo
duān
sān
shì
hǎi


hǎi


guó

hǎi


biàn
xiū
xíng
jīng
jié
hǎi


qiè

lái

qīng
jìng


yán

zhòng
yīn
shēng
hǎi

suí
zhū
zhòng
shēng

yuè
yīnliú

biàn
cái
hǎi

sān
shì

qiè
zhū

lái
jìn

yán
hǎi

héng
zhuǎn


miào

lún


shēn
zhì


néngnéng
shēn


wèi
lái

jìn

qiè
jié
wéi

niàn

sān
shì
suǒ
yǒu

qiè
jié

wéi

niàn


jiē

niàn
jiàn
sān
shì

suǒ
yǒu

qiè
rén
shī
zi


cháng


jìng
jiè
zhōng


huàn
jiě
tuō

wēi
máo
duān

wēi
zhōng

chū
xiàn
sān
shì
zhuāng
yán
chà

shí
fāng
chén
chà
zhū
máo
duān


jiē
shēn

ér
yán
jìng

suǒ
yǒu
wèi
lái
zhào
shì
dēng

chéng
dào
zhuǎn


qún
yǒu

jiū
jìng

shì
shì
niè
pán


jiē
wǎng

ér
qīn
jìnzhōu
biàn
shén
tōngmén
biàn


chéng


zhì
xíng

xiū
gōngwēi
shén


biàn
jìng
zhuāng
yán
shèng
zhù


zhì
huì


dìng
huì
fāng
biàn
便
wēi
shénnéng


qīng
jìng

qiè
shàncuī
miè

qiè
fán
nǎo


xiáng


qiè
zhūyuán
mǎn

xián
zhū
xíngnéng
yán
jìng
zhū
chà
hǎi

jiě
tuō

qiè
zhòng
shēng
hǎi

shàn
néng
fēn
bié
zhū

hǎi

néng
shèn
shēn

zhì
huì
hǎi


néng
qīng
jìng
zhū
xíng
hǎi

yuán
mǎn

qiè
zhū
yuàn
hǎ i

qīn
jìn
gōng
yǎng
zhū

hǎi

xiū
xíng

juàn
jīng
jié
hǎi

sān
shì

qiè
zhū

lái

zuì
shèng


zhū
xíng
yuàn


jiē
gōng
yǎng
yuán
mǎn
xiūxián
xíng

qiè

lái
yǒu
zhǎngmíng
hào
yuē

xián
zūn


jīn
huí
xiàng
zhū
shàn
gēn

yuàn
zhū
zhì
xíng

tong


yuàn
shēn
kǒu

héng
qīng
jìng

zhū
xíng
chàrán


shì
zhì
huì
hào

xián

yuànjiē
tóng
děng


wéi
biàn
jìng

xián
xíng

wén
shū
shī

zhū

yuàn

mǎn

shì

jìnwèi
lái

jié
héng

juàn


suǒ
xiū
xíng

yǒu
liàng

huò


liàng
zhū
gōng


ān
zhù

liàng
zhū
xíng
zhōng

le


qiè
shén
tōng


wén
shū
shī

yǒng
měng
zhì


xián
huì
xíng


rán


jīn
huí
xiàng
zhū
shàn
gēn

suí


qiè
cháng
xiū
xué

sān
shì
zhū

suǒ
chēng
tàn


shì
zuì
shèng
zhū

yuàn


jīn
huí
xiàng
zhū
shàn
gēn

wéi


xián
shū
shèng
xíng

yuàn

lín

mìng
zhōng
shí

jìn
chú

qiè
zhū
zhàng
ài
miàn
jiàn


ā

tuówǎng
shēng
ān

chàwǎng
shēng

guó


xiàn
qián
chéng
jiù


yuàn


qiè
yuán
mǎn
jìn


qiè
zhòng
shēng
jièzhòng
huì
xián
qīng
jìng


shí

shèng
lián
huá
shēng

qīn


lái

liàng
guāng

xiàn
qián
shòu

méng


lái
shòuhuà
shēn

shù
bǎi

zhī

zhì

guǎng
广

biàn
shí
fā ng
qiè
zhòng
shēng
jiè

nǎi
zhì

kōng
shì
jiè
jìn

zhòng
shēng


fán
nǎo
jìn


shì

qiè

jìn
shí


yuàn
jiū
jìng
héng

jìn

shí
fāng
suǒ
yǒu

biān
chà

zhuāng
yán
zhòng
bǎo
gòng

lái

zuì
shèng
ān

shī
tiān
rén

jīng

qiè
chà
wēi
chén
jié

ruò
rén


shèng
yuàn
wáng


jīng

ěr
néng
shēng
xìn

qiú
shèng


xīn

yǎng

huò
shèng
gōng

guò
cháng
yuǎn

è
zhī
shi

yǒng


qiè
zhū
è
dào


jiàn

lái

liàng
guāng
xián
zuì
shèng
yuàn


rén
shàn

shèng
shòu
寿
mìng


rén
shàn
lái
rén
zhōng
shēng


rén

jiǔ
dāng
chéng
jiù
xián


xíng

wǎng

yóu

zhì
huì


suǒ
zào

è


jiàn

sòng


xián

yuàn
wáng


niàn


jiē
xiāo
miè


xìng
zhǒng
lèi

róng


xiāng
hǎo
zhì
huì
xián
yuán
mǎn

zhū

wài
dào

néng
cuī

kān
wéi
sān
jiè
suǒ
yìng
gòng


shù
wáng

zuò

xiáng

zhū

zhòng

chéng
děng
zhèng
jué
zhuǎn

lún
qiè
zhū
hán
shí

ruò
rénxián
yuàn


sòng
shòu
chí

yǎn
shuō

guǒ
bào
wéi

néng
zhèng
zhī

jué
dìng
huò
shèng


dào

ruò
rén
sòng


xián
yuàn


shuō
shǎo
fēn
zhī
shàn
gēn


niàn

qiè

jiē
yuán

chéng
jiù
zhòng
shēng
qīng
jìng
yuàn
xián
shū
shèng
xíng


biān
shèng

jiē
huí
xiàng


yuàn
chén

zhū
zhòng
shēng


wǎng

liàng
guāng

chà

ěr
shí

xián
lái
qián

shuō


xián
guǎng
广

yuàn
wáng
qīng
jìngshàn
cái
tóng


yǒng
yuè

liàng


qièjiē

huānlái
zàn
yán

shàn
zāi
shàn
zāi

ěr
shí
shì
zūn


zhū
shèng
zhě


yǎns
huō

shì
jiě
tuō
jìng
jiè
shèng

mén
shí

wén
shū
shīér
wéi
shàng
shǒu

zhū

suǒ
chéng
shú
liù
qiān

qiū

ér
wéi
shàng
shǒu

xián
jié

qiè
zhū

gòu

xián


ér
wéi
shàng
shǒu


shēng

chù

zhù
guàn
dǐng
wèi
zhū


shí
fāng
zhǒng
zhǒng
shì
jiè


lái

huì


qiè
chà
hǎi

wēi
chén
shù
zhū

zhòng


zhì
shè


qiàn
lián
děng
ér
wéi
shàng
shǒu

zhū

shēng
wén

bìng
zhū
rén
tiān

qiè
shì
zhǔ

tiān

lóng


chā

qiánā
xiū
luó

jiā
lóu
luó

jǐn

luó


hóu
luó


rén
fēi
rén
děng


qiè

zhòng

wén

su ǒ
shuō

jiē

huān


xìn
shòu
fèng
xíng

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
1997年8月13日出生的人五行缺 1997年8月13日出生的人五行缺

1997年8月13日出生的人五行缺什么?公历1997年8月13日...

1997年8月16日出生的人五行缺 1997年8月16日出生的人五行缺

1997年8月16日出生的人五行缺什么?公历1997年8月16日...

1997年8月14日出生的人五行缺 1997年8月14日出生的人五行缺

1997年8月14日出生的人五行缺什么?公历1997年8月14日...

1997年8月1日出生的人五行缺 1997年8月1日出生的人五行缺

1997年8月1日出生的人五行缺什么?公历1997年8月1日出...

1997年8月22日出生的人五行缺 1997年8月22日出生的人五行缺

1997年8月22日出生的人五行缺什么?公历1997年8月22日...

最新文章
愁无限,消瘦尽,有谁知? 愁无限,消瘦尽,有谁知?

愁无限,消瘦尽,有谁知?闲教玉笼鹦鹉念郎诗。古...

意粗性躁,一事无成。心平 意粗性躁,一事无成。心平

意粗性躁,一事无成。心平气和,千祥骈集。...

愚之患,在必自用。 愚之患,在必自用。

愚之患,在必自用。古诗原文[挑错/完善]愚之患,在...

意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。 意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。古诗原文[挑错/完善]出自...

愁看飞雪闻鸡唱,独向长空 愁看飞雪闻鸡唱,独向长空

愁看飞雪闻鸡唱,独向长空背雁行。...

愁损翠黛双蛾,日日画阑独 愁损翠黛双蛾,日日画阑独

愁损翠黛双蛾,日日画阑独凭。古诗原文[挑错/完善...

愚者易蔽也,不肖者易惧也 愚者易蔽也,不肖者易惧也

愚者易蔽也,不肖者易惧也,贪者易诱也...

愁颜与衰鬓,明日又逢春。 愁颜与衰鬓,明日又逢春。

愁颜与衰鬓,明日又逢春。古诗原文[挑错/完善]出自...

愿为晨风鸟,双飞翔北林。 愿为晨风鸟,双飞翔北林。

愿为晨风鸟,双飞翔北林。古诗原文[挑错/完善]出自...

愔愔坊陌人家,定巢燕子, 愔愔坊陌人家,定巢燕子,

愔愔坊陌人家,定巢燕子,归来旧处。古诗原文[挑错...

友情链接

手机版 网站地图